Creator information

Julia Bechteler (Full member of CRC1211)

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU)
Natural and Environmental Sciences
Fortstr. 7
76829 76829, Germany

E-Mail: j.bechteler@rptu.de
Website: https://nuw.rptu.de/ags/ag-biodiversitaet-und-oekologie-der-pflanzen

See all datasets created by Julia Bechteler